Khác

« English »

cập nhật: 2022-02-11
(thêm Cổng)

Các tài liệu bổ sung khác…

Cổng

Với tài khoản XMPP, bạn có thể liên lạc không chỉ với những người trên mạng XMPP mà còn trên các mạng lưới khác qua Cổng mở rộng:

Nếu bạn vẫn còn tài khoản trên các mạng lưới di sản, bạn có thể dùng các Cổng này để kết nối với chúng:

~*~