Khác

« English »

cập nhật: 2023-06-03
(thêm Nhà cung cấp khác)
Cổng Mở Rộng

Với tài khoản XMPP, bạn có thể liên lạc không chỉ với những người trên mạng XMPP mà còn trên các mạng lưới khác qua Cổng mở rộng:

Nếu bạn vẫn còn tài khoản trên các mạng lưới di sản, bạn có thể dùng các Cổng này để kết nối với chúng:

Công Trạng

Công trạng của dịch vụ nằm tại trang này.

Các Nhà Cung Cấp Khác

Tôi không phải là nhà cung cấp duy nhất. Bạn có thể sử dụng XMPP khi đăng ký tài khoản tại bất kỳ nơi nào khác nếu xét thấy các cấu hình của tôi không phù hợp:

https://xmpp.404.city/

~*~