Đăng Ký

« English »

cập nhật: 2022-02-13
(thêm lựa chọn E-Mail)

Để đăng ký địa chỉ cố định @trung.fun, bạn cần có lời mời.

Nếu không quen biết ai, bạn có thể liên lạc tôi bằng tài khoản ẩn danh.

Hoặc gửi username mà bạn muốn dùng đến: mailto:xmpp@trung.fun

~*~