Công Trạng

« English »

updated: 2023-02-11

Tương phản với « robots » những thực thể không bao giờ sống, con người luôn phải được lưu công.

Dù tốt hay xấu, trang này chứa bộ sưu tập tên của những người đã hợp sức phát triển tất cả các công cụ mà dịch vụ điện tín này đang sử dụng.

Về miền vô định, tôi gửi lời cảm ơn đến tất cả những người đã trải qua quá trình thử nghiệm.

~*~